Make your own free website on Tripod.com

เสียงเพรียกจากห้องน้ำ

แนะนำหนังสือ
       
      นวนิยายสะท้อนชีวิตและปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงลัทธิชุมชน 
จากประสบการณ์จริงของนักเขียนซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ทางโบราณคดีและมนุษยวิทยา 
เรื่องราวเนื้อหาและรายละเอียดทั้งหมดของผู้ที่ถูกเรียกกันในปัจจุบันว่า ชาวเล
 
          ประเภท : นวนิยายไทย
         เขียนโดย : ประทีป ชุมพล
           พิมพ์ที่ : แพรวสำนักพิมพ์
       จำนวนหน้า : 159 หน้า น้ำหนัก 160 กรัม
        ราคาเดิม 100 บาท พิเศษ 90 บาท