Make your own free website on Tripod.com

การแก้ปัญหา internet

แนะนำหนังสือ
          
     เจาะลึกกับปัญหา พร้อมเรียนรู้การแก้ไขเป็น นอกจากปัญหาการใช้งาน Windows 
ปัญหาอินเตอร์เน็ตก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้งานมักพบอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษา
การเชื่อมต่อ โปรแกรมต่างๆ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเป็นหนังสือเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้หลายคน
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ด้วยตนเองและประหยัดเงินในกระเป๋า เนือหาในเล่ม เลือกซื้อ
และติดตั้งโมเด็ม แก้ทุกปัญหาอินเตอร์เน็ต ปัญหารับ-ส่งอีเมล เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้อินเตอร์เน็ต
 
 
            ประเภท : Internet
           เขียนโดย : เกรียงศักดิ์ นิมิตชัยกิจกุล
            พิมพ์ที่ : อินโฟเพรส
          จำนวนหน้า : 300 หน้า น้ำหนัก 450 กรัม
          ราคาเดิม 149 บาท พิเศษ 127 บาท