Make your own free website on Tripod.com

ลายศิลป์บนหินสวย

แนะนำหนังสือ
       
     เรียนรู้วิธีวาดรูปบนก้อนหินด้วยดินสอ ลงรายละเอียดระบายลวดลายด้วยสีที่น้องเลือก 
  อยากให้ผลงานมองดูเหมือนจริง แปลกประหลาด สวยงาม ดุร้าย น่ากลัว น่ารักหรือน่าขัน  
  ลงมือได้ตามใจฝันและจินตนาการของน้อง รูปประกอบเข้าใจง่าย พร้อมคำอธิบายวิธีการ
  สร้างสรรค์
 
 
        ประเภท : ศิลปะ งานฝีมือ  
        แปลโดย : ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ : Lin Wellford
         พิมพ์ที่ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
      จำนวนหน้า : 63 หน้า น้ำหนัก 300 กรัม
        ราคาเดิม 120 บาท พิเศษ 102 บาท