Make your own free website on Tripod.com

ชลิดา

แนะนำหนังสือ
       
      โศกนาฏกรรมของตระกูลเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย…ชลิดา เป็นตัวแทน
คนหนึ่งในสังคมระดับสูงของเมืองไทยที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดการใช้ชีวิตในสังคมชั้นสูง 
ในกรอบแห่งเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ภาพพจน์ ชื่อเสียงแห่งวงศ์ตระกูล แนวความคิดของ
ครอบครัวและสังคมรอบข้างผ่านตัวเธอ เธอยังเป็นตัวแทนของความเป็นลูกและ
ความเป็นแม่ที่สื่อสารซาบซึ้งถึงแนวความคิดกันและกันได้โดยมิต้องสัมผัสตัวตน
 
         ประเภท : นวนิยายไทย 
         เขียนโดย : ศลิสา ปิ่นขยัน
          พิมพ์ที่ : เนชั่นบุ๊คส์
       จำนวนหน้า : 236 หน้า น้ำหนัก 290 กรัม
         ราคาเดิม 170 บาท พิเศษ 145 บาท